يكشنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۴۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع  كليه دانشجوياني كه درس روش های اجرای سازه با استاد جانی دارند می رساند
 
زمان بازدید از پروزه اجرای روز چهارشنبه مورخ 25 فروردین ماه 95 ساعت 8 صبح در مقابل درب دانشگاه حضور داشته
باشند.