سه شنبه ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۳ | چاپ | نامه الکترونیک

دانشجویان زیر موفق به تحویل بموقع پروپزال نشده اند لذا از نمره نهایی ایشان یک نمره کسر خواهد شد.
 
زهره دهقانی-میلاد نیکمرام-محمدرضا ایران نژاد-محمدرضاترکمن-الهام جورابچی-فاطمه خورشیدی-فرشادزاج فروش-پژمان طرق دار-کیارش باهرکاشف-میلادسلیمیان-علی رضا کاکاوند-عاطفه خانیکی میرحیدری-فاطمه نجف تومرایی-عارف شریفی-بهروززاغه قراچورلوی.
 
دانشجویان زیر جهت توضیح به مدیر گروه مراجعه نمایند جهت تصویب پروپزال خود:
 
رضا جلیلوند-زهره شورگشتی-پریسا یوسفعلی زاده-امیرحسین نجفی-رضا پورشریف-دینابلخکانلو رسولی-رضا شاه کندیروشنک جاویدان
بپیوست عنواین پایان نامه ها آمده در صورت مغایرت به مدیر گروه مراجعه نمایید.
 
 
تاثیر بلند مرتبه سازی بر منظر شهری(برج های اکباتان شهر تهران)
فاطمه احمدی
9314501
توسعه پایدارشهرساحلی چالوس با رویکرد گردشگری وحفظ محیط زیست
رضاسورکوهی پورشریف
9314504
ساماندهی اراضی رهاشده شهری
مجمدرضا ترکاشوند
9314502
بررسی منظر شهر از نقطه نظر طراحی شهری محورورودی اصلی شهر قزوین (اتوبان تهران قزوین)
زهرا سیده پورتقوی
9314541
بررسی نارسایی های مبلمان شهری با تاکید برعابر پیاده ( شهر کرج حدفاصل میدان کرج تا میدان شهدا)
النازحسینی
9314520
 
زهره ساری دهقانی
9314513
ساماندهی محور تاریخی فرهنگی شهر قزوین با رویکرد گردشگری(خیابان سپه)
فهیمه رضایی
9314537
بررسی وساماندهی بافت فرسوده شهری با رویکرد بازآفرینی (محله مصباح شهر کرج)
مایده دیزبنی سفری
9314507
بررسی چگونگی شکل گیری شهرهای جدید ایران( شهر جدید پردیس)
فاطمه عزیزی
9314506
ارزیابی وبررسی ویژگی های کالبدی ، اجتماعی،مهاجرتی سکونت گاهی خودرو (شهر شهریار)
رویا قاسمی
9314522
مکان یابی پایگاه مدیریت بحران شهری بااستفاده از منطقه 17 شهر تهران gis
محمدکمرروستا
9314524
ارزیابی اثرات استقرار نامناسب کاربری های بزرگ مقیاس شهری نمونه موردی مجتمع تجاری کورش شهر تهران
مهدی گنجی
9314511
کاهش جرم از طریق طراحی محیطی در جهت ارتقاء کیفیت محیطی (شهرک غرب شهر تهران)
نگاردوست محرابی
9314529
آسیب شناسی کالبدی بافت های قدیمی دربرابرسوانح طبیعی(منطقه کن شهرتهران)
منصورحقیقی مرادی
9314512
 
مهسااقدم نامداری
9314514
 
میلادنیک مرام
9314533
 
محمدرضا ایران نژاد
9314513
 
محمدرضا ترکمن
9224523
 
الهام جورابچی
9224521
ساماندهی ورودی شرقی شهر قزوین(میدان مینودر)
فرشیدچهارمحالی
9314542
 
فاطمه خورشیدی
9224525
 
فرشادزاج فروش
9314509
 
سمیه زارعی
3314535
ساماندهی ومناسب سازی ورودی شهر قزوین (محور تهران) با تمرکز برباغات سنتی
حمیده شاه محمدی
9314534
نقش نورپردازی وروشنایی شهری درایجادامنیت شهر قزوین (مینودر)
ندامافی
9224520
برنامه راهبردی تجدید حیات بافت های فرسوده شهری (محله خاک سفید شهرتهران)
محمدعلی شمس مستوفی
9314505
اثرطراحی شهری در خلق فضاهای عمومی امن درجهت کاهش ناهنجاری های اجتماعی (حصارک کرج)
حسن ابراهیمی
9314519
بررسی شاخص های تاثیرگذارمسکن برکیفیت زندگی
روشنک جائیدان
9314518
ساماندهی مرکز محله سرچشمه گرگان با رویکردنوشهرسازی
دینا رسولی بلخکانلو
9324501
 
پژمان طرق دار
9224510
 
کیارش کاشف باهر
9314532
ساماندهی بافت فرسوده شهری نمونه مودی محله دباغان قزوین
عطیه هادیان قزوینی
9324506
ساماندهی حرکت عابرپیاده به منظورارتقاء حیات شهری
رضا شاه کندی
9314523
 
 
 
امکان سنجی زندگی شبانه در بخش مرکزی شهر تهران جهت ارتقاء کیفیت محیط (منطقه 6 تهران)
میناازوجی
9114601
موضوع بررسی وتحلیل کاربری فضای سبز (پارکهای دون شهری) از دیدگاه برنامه ریزی شهری
رضاجلیلوندمقدم
9114603
طراحی فضاهای عمومی شهری درجهت ارتقاءکیفیت سرزندگی فضایی(مرکزمنطقه شمیران نوشهرتهران)
نگین سیده حمیدپورپناهی
9114610
مکان یابی محورهای پیاده مداربارویکردسیسمتهای اطلاعات مکانی ونظریه چیدمان فضا(منطقه یک ودو شهرقزوین)  gis  
بهرام روستا
9114630
 
میلادسلیمیان
9114635
بررسی راهکارهای کاهش جرم از طریق طراحی محیطی cpted
زهرشورگشتی
9114617
ساماندهی وتوانمندسازی محله های آسیب پذیربرنقش مدیریت شهری نمونه موردی اسلامشهر
آرزوقربانی
93246902
 
علیرضا کاکاوند
9114612
ارائه شیوه ای برای ارزیابی حمل ونقل انسان محوردرراستای تئسعه پایدار
نیلوفرکاروانی
9114625
 
سیده زهرا موسوی
9114626
 
عاطفه خانیکی میرحیدری
9114628
 
فاطمه نجف تومرایی
9114631
تدوین راهکارهای طراحی شهری باهدف بازآفرینی فضاهای همگانی باتوجه به هنرجمعی (میدان هفت حوض شهر تهران)
ستاره شوشتری وفایی
9114634
شناسایی فرصت هاوپتانسیل های توسعه مجدداراضی قهوه ای منطقه 16 شهر تهران با استفاده از مدل ahp  وبرنامه ریزی کاربردی درجهت توسعه مجددآنها
پریسا یوسفعلی زاده
9114609
 
مهتاب ابراهیم خانی
9114606
تحلیل کیفیت زندگی دربافت های ناکارامدشهری(محله دیمج قزوین)
ساجده تواره
9114604
 
عارف شریفی
9224623
ارائه راهکارهایی برای ارتقاء حس تعلق خاطرشهروندان درشهرهای جدیدوشهرجدیدپردیس
ملیکا بروجنی قاسمی
9114619
 
بهروز زاغه قراچورلوی
9224624
مطالعه وساماندهی فضاهای شهریدرراستای گسترش گردشگری نمونه موردی بافت قدیم وتاریخی شهر قزوین
فرشته کرمی
9114618
بررسی معیارهای طراحی شهری بازارهای سنتی وبکارگیری آنهادرایجادفضاهای مشابه شیئه معاصرسازی با رویکرد پایداری اجتماعی (بازارسنتی شهرقزوین)
زهرا محمودی
9114632
پیاده مداریراهبرداساسی شهرسازی انسانگرا(پیاده راه صف-سپهسالار تهران)
بهدخت ابئالفتح زاده نمین
9114622
ارائه شاخص هایی برای ارزیابی قابلیت پیاده روی یک فضای شهری
ستاره چماقلی
9114602
ارزیابی وتحلیل عوامل موثردرکاهش آسیب پذیری دربرابرخطرزلزله ناحیه 4منطقه 12تهران
مریم طیبی
9114607
مقایسه تطبیقی یک پروژه توسعه حمل ونقل محورایرانی با یک نمونه خارجی وارائه راهکارهایی درراستای توسعه حمل ونقل محور
نرگس فخری مستان آباد
9114608
ارزیابی وتحلیل روند توسعه برون زای شهری با تاکید بر استفاده ازاراضی بلااستفاده (اراضی قهوه ای )درمناطق شهری وارائه راهکارهای بهره وری ازاین اراضی منطقه 9 تهرانو
محدثه لشکری
9114624
ارزیابی وتحلیل نقش کنش راهبردی درتوسعه راهبردی شهرهای خلاق
امیرحسین نجفی
9414601