دوشنبه ۰۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
اطلاعيه شماره 1 اداره آموزش- عدم دريافت برگه معافيت تحصيلي دانشجويان پسر
 
 
باطلاع كليه دانشجويان پسر موسسه مي رساند با توجه به عدم امكان دريافت كارت امتحاني 
 
براي آندسته از دانشجوياني كه نسبت به دريافت برگه معافيت تحصيلي خود اقدام ننموده اند مي رساند
 
چنانچه تا روز دوشنبه مورخ 95/3/10 جهت دريافت معافيت تحصيلي اقدام ننمايند
 
مسئوليت عواقب مشكلات ناشي از بي توجهي ياده شده بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.