چهارشنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۱۵ | چاپ | نامه الکترونیک

به اطلاع مي رساند جلسه كميته انضباطي جهت رسيدگي
 
به تخلف وتقلب دانشجويان در امتحانات نيمسال دوم در مورخ 13/04/95 ساعت 10  صبح برگزار مي شود،
 
در صورت نياز به دفاع از خود مي توانيد حضور يابيد.