يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان متقاضي آزمون معرفي باستاد مي رساند
 
تاريخ برگزاري آزمون روز دوشنبه مورخ 95/5/25 راس ساعت 9 صبح  در اتاق 110 و 111 مي باشد.
 
از كليه دانشجويان متقاضي خواهشمندست از تاريخ  95/5/10 لغايت دوشنبه مورخ 95/5/18
 
جهت هماهنگي با اساتيد مربوطه و تهيه فرمهاي آزمون از ساعت 9 لغايت 16 به موسسه مراجعه نمايند.
 
 
ايام حضور مديران محترم گروه:
 
يكشنبه ها آقايان خزايي، حسام حامدي، مرادي و بهبودي و خانمها مروت و حسيني فرد
 
دوشنبه ها آقايان طالشي، محبي و اردكاني(ساعت 13:30 به بعد) و خانم مجتهدزاده