شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۴۰ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس  تفسیر موضوعی قرآن ساعت 16 الی 18 استاد محبی روز شنبه 95/09/13 تشکیل نمی گردد.