سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۷ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان میان ترم مدیریت ساخت برای دانشجویان روز سه شنبه،در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.
......................................
 
امتحان میان ترم مدیریت ساخت برای دانشجویان روز دوشنبه نیز در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶ برگزار می گردد.