سه شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان میان ترم الکترومغناطیس استاد علی حامدی روز چهارشنبه 95/9/24  ساعت 10:30 برگزار می گردد. ضمنا استفاده از ماشین حساب مجاز می باشد.