چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۳ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاس بعدازظهر زبان خارجه خانم شکری افشار روز  چهارشنبه مورخ 24 آذر ماه تشكيل نمي گردد.