چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۶ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان پایان ترم درس  کارگاه قالب بندی استاد جانی روز چهارشنبه 95/10/01 ساعت 8 صبح برگزار می گردد.