دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان تحویل پروژه و کارآموزی استاد قلعه پرداز
 
مورخ 97/5/28 ساعت 9 صبح می باشد