چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک


:
 
قابل توجه دانشجویان گروه مهندسی عمران موسسه علامه دهخدا
 
درس تحلیل سازه ۲ به علت نرسیدن به حد نصاب لازم حذف میگردد
 
دانشجویان می توانند برای اخذ واحد جایگزین
 
درخواست کتبی خود را به مدیر گروه عمران تحویل دهند.