يكشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۲ | چاپ | نامه الکترونیک

دومين جلسه توجيهي درس پروژه راه استاد حسيني طالقاني 
 
روز چهارشنبه مورخ 93/7/30 ساعت 17:30 تشكيل مي گردد.
 
به همراه آوردن تكاليف مشخص شده در جلسه قبلي، الزامي مي باشد.