شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه مباني مهندسي نرم افزار با استاد پورشيخ دارند مي رساند
 
زمان كلاس جبراني اين درس روز يكشنبه مورخ 93/8/25 ساعت 8 الي 10 صبح مي باشد