پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۰ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه در اين ترم درس كاربرد نرم افزارهاي ترسيمي با خانم اسدي دارند مي رساند
 
امتحان ميان ترم اين درس در روزهاي چهارشنبه 5 آذر ماه و پنجشنبه 6 آذر ماه برگزار مي گردد.