سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۶ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد كاظم زاده پروژه راه دارند مي رساند
 
زمان دوم جلسه توجيهي روز چهارشنبه مورخ 93/9/12 ساعت 13 الي 14 مي باشد.