دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۶ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد فهيمه مجتهد زاده
 
در روز سه شنبه مورخ 18 آذر ماه كلاس دارند مي رساند
 
كلاس اين روز ايشان تشكيل نمي گردد.