سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۴ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد حسيني طالقاني پروژه راه دارند مي رساند
 
زمان جلسه بعدي روز پنجشنبه مورخ 93/9/20 ساعت 12 مي باشد.
 
لازم بذكر است حضور كليه دانشجويان بهمراه تكاليف مشخص شده  در جلسه پيشين الزامي است.