سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۰ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد فياض مقاومت مصالح دارند مي رساند
 
زمان كلاس جبراني روز چهارشنبه مورخ 93/9/26 ساعت 14 الي 19 مي باشد