پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان معماري كه در اين ترم كاربرد نرم افزار هاي ترسيمي دارند مي رساند
 
زمان امتحان عملي پايان ترم در روز هاي چهارشنبه و پنجشنبه
 
مورخ 3 و 4 دي ماه در زمان كلاسي خود مي باشد.