پنجشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۲۷ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویانی که موفق نشده ا ند در امتحان پایانی آزمهندسی نرم افزار استاد زارع سلطانی شرکت کنند یانمره قبولی از درس فوق بگیرند ،
آزمون مجدد روز دوشنبه 93/10/8 ساعت 16 برگزار می شود.