پنجشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

دانشجویانی که روزهای سه شنبه با استاد عبدالهی دهکی درس انقلاب اسلامی دارند:
 
کلاس روز سه شنبه 93/10/9 قطعا تشکیل می شود وحضور دانشجویان الزامی می باشد ،
جهت طرح آخرین موضاعات درسی وارائه پروژه های درسی