شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند زمان امتحان قالب 1 استاد علي اكبري
 
روز شنبه مورخ 93/10/27 ساعت 15 برگزار مي گردد.