پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد حسام حامدي
 
دروس آزمايشگاه فيزيك حرارت و آزمايشگاه فيزيك مكانيك داشته اند
 
و نمره اي براي آنها ثبت نشده است،
 
مي توانند روز پنجشنبه مورخ 93/10/25 از ساعت 8:30 الي 11 به واحد آزمايشگاه مراجعه نمايند.