پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۲ | چاپ | نامه الکترونیک

کلیه دانشجویانی که با استاد فرزاد کاظم زاده پروژه مبانی  معماری وشهرسازی دارند میرساند .
آخرین مهلت جهت تحویل روز شنبه 1393/10/20 ساعت 16-14