سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۲۶ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان امتحانات عملی دروس استاد پورشیخ به شرح زیر می باشد.
 
دوشنبه 93/10/29 آزپایگاه داده  ساعت 12-9
 
چهارشنبه 93/11/1
برنامه سازی پیشرفته ساعت14-12
 
و مبانی مهندسی نرم افزار 16-14