چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان حضور استاد زارع سلطانی جهت بازبینی برگه های امتحانی ورسیدگی به اعتراض دانشجویان
روزپنجشنبه93/11/2 ساعت 10 صبح