شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند زمان تحويل پروژه راه استاد حسيني طالقاني
 
روز چهارشنبه مورخ 15 بهمن ماه ساعت 8:30 الي 10 مي باشد.