دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۴۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد بابایی کارآموزی داشته اند می رساند
 
زمان تحویل روز شنبه مورخ 18 بهمن ماه 93 ساعت 9 الی 10 صبح می باشد.
 
حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.