دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد بابایی درس طراحی فنی داشته اند می رساند
 
جهت دریافت پروژه های خود می توانند در روز شنبه مورخ 18 بهمن ماه ساعت 11
 
مراجعه فرمایند.
 
در غیر اینصورت موسسه هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد