چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۴ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع می رساند  آخرین زمان تحویل کارآموزی استاد کاظم زاده
 
روز چهارشنبه مورخ 29 بهمـــن ماه 93 ساعت 13 الی 14 می باشد