پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد حسيني طالقاني پروژه راه دارند مي رساند
 
زمان اولين جلسه توجيهي روز پنجشنبه مورخ 93/12/7 ساعت 12:15 مي باشد
 
حضور كليه دانشجويان الزامي است