يكشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه در روز دوشنبه مورخ 11 اسفند ماه
 
با استاد شهاب كلاس دارند مي رساند
 
كلاس هاي ايشان در روز نامبرده تشكيل نمي گردد