سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۰۰ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد كاظم زاده پروژه راه دارند مي رساند
 
زمان جلسه توجيهي روز چهارشنبه 93/12/20 ساعت 13 الي 14 مي باشد