شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۰ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع دانشجويان درس مهندسي باد و زلزله مي رساند
 
بدليل مخالفت دانشجويان كلاس مهندسي باد و زلزله خانم دكتر هاشمي
 
اين كلاس در همان روزهاي چهارشنبه توسط آقاي مهندس شعبانيان ارائه ميشود.