شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان پروژه راه استاد حسيني طالقاني مي رساند
 
دومين جلسه پروژه راه روز پنجشنبه مورخ 21 اسفند ماه 93 ساعت 12:15 برگزار مي گردد
 
حضور كليه دانشجويان در اين جلسه بهمراه تكاليف مشخص شده  الزامي است