چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۴ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند جبراني درس طراحي فني استاد بابايي
 
روز شنبه مورخ 93/1/22 مي باشد
 
زمان تشكيل دانشجوياني كه در روزهاي سه شنبه اين درس را دارند  از ساعت 8 الي 13 و
 
دانشجوياني كه در روزهاي چهارشنبه كلاس دارند از ساعت 13 الي 18
 
كلاس جبراني ايشان برگزار خواهد گرديد.