شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد كاظم زاده پروژه راه دارند مي رساند
 
زمان جلسه توجيهي روز چهارشنبه مورخ 94/1/26 ساعت 13 الي 14 مي باشد.