شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۳ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند زمان كلاسهاي استاد صفاري به شرح ذيل مي باشد:
 
درس تنظيم شرايط محيطي
 
هر شنبه ساعت 10 الي 12
 
و درس عناصر جزئيات ساختمان 1
 
هر شنبه ساعت 12 الي 14
 
برگزار مي گردد.