دوشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۰ | چاپ | نامه الکترونیک

کلاسهای جبرانی استاد احمدی به شرح زیر است:
 
ذخیره بازیابی  شنبه 94/2/5 ساعت10-8
 
یرنامه سازی رایانه ای  یکشنبه 94/2/6 ساعت 13:30 الی 16