پنجشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند از آنجا كه در نظر است روز چهارشنبه مورخ 23 ارديبهشت 94 ساعت 8 صبح دانشجويان
 
درس مصالح ساختماني استاد حسيني طالقاني،
 
جهت بازديد از يك كارگاه مصالح حضور داشته باشند.
 
 
براي مشخص شدن تعداد افراد متقاضي بازديد تا مورخ 17 ارديبهشت ماه
 
به امور دانشجويي موسسه آقاي يوسفي مراجعه فرماييد.