چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد كاظم زاده پروژه راه دارند مي رساند
 
زمان جلسه توجيهي بعدي روز چهارشنبه مورخ 23 ارديبهشت 93 ساعت 13 الي 14 مي باشد