چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان درس پروسه طراحي استاد فاطمه مجتهدزاده مي رساند
 
زمان تحويل پروژه روز شنبه مورخ 30 خرداد 94 ساعت 16 مي باشد.
 
ارائه پروژه توسط شخص دانشجو مي بايست انجام گيرد. در غير اينصورت نمره صفر منظور مي گردد