شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند زمان تحويل كارآموزي دوره كارداني و كارشناسي استاد كاظم زاده
 
روز يكشنبه مورخ 7 تير ماه 94 از ساعت 14 الي 17 مي باشد
 
و زمان تحويل پروژه راه ايشان نيز
 
در روز يكشنبه مورخ 14 تير ماه 94 از ساعت 13 الي 14 مي باشد.