دوشنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 قابل توجه دانشجویان استاد محمد علی  دلیر و استاد احسان مرادی:
 
دانشجویانی که نسبت به نمرات و برگه های خود اعتراض دارند، جهت بازبینی اوراق امتحانی
روز دوشنبه 8/4/94 ساعت 9 صبح در دانشگاه حضور یابند