سه شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 قابل توجه دانشجویان استاد زارع سلطانی:
 
دانشجویانی که نسبت به نمره خود اعتراض دارند می توانند روز چهار شنبه 94/4/3
ساعت، 16:30 جهت بازبینی برگه ها حضور یابند