چهارشنبه ۰۳ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۴ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد وحداني كارآموزي و پروژه فولاد و بتن دارند مي رساند
 
بدليل همزماني كلاس Etab و تحويل پروژه دروس اعلام شده، 
 
 
زمان تحويل پروژه فولاد  پروژه بتن روز به روز شنبه مورخ 13 تير ماه 94 ساعت 15 و 
 
زمان تحويل كارآموزي روز شنبه مورخ 13 تير ماه 94 ساعت 16:30
 
موكول مي يابد. محل تحويل از امور كلاسها در همان روز سوال شود.
 
 
تاريخ ذكر شده بهيچ عنوان تمديد نخواهد شد.