شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان استاد جانی که نسبت به برگه های خو د اعتراض دارند می رساند:
زمان حضور ایشان روز یکشنبه 94/4/7 ساعت 11 می باشد