چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۳ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند زمان حضور استاد بابايي جهت كركسيون طرح 5 و طرح نهايي 
 
روز شنبه مورخ 13 تير ماه 94 ساعت 8 الي 10 صبح مي باشد.