چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند زمان تحويل پروژه راه استاد حسيني طالقاني
 
روز چهارشنبه 31 تير ماه 94 ساعت 10 الي 13 مي باشد